[ETC] ลองมองดู

อยากให้ทุกคนดูที่ภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อน
แล้วอยากถามว่า…ทุกคนเห็นอะไร…

เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยจะตอบว่าเห็นจุดสีดำ

ถามว่า…ทำไมไม่มีคนตอบว่าเห็นพื้นที่สีขาว…

ก็เพราะคนเราสนใจจุดสีดำที่มันเด่นก่อน เพราะมีอยู่เพียงน้อยนิดนั่นเอง

ก็เปรียบเสมือนกับคนเรา…

พื้นที่สีขาวก็คือคุณงาม ความดีที่เราทำมาทั้งชีวิต

แต่เมื่อเราทำไม่ดีแค่เพียงครั้งเดียว ก็จะกลายเป็นจุดสีดำจุดเล็ก ๆ ขึ้นมาในพื้นที่สีขาว

เวลาคนมองมาที่เรา…ก็จะไม่มองที่คุณงามความดีของเรา

แต่จะมองที่ความผิดที่เราพลั้งพลาดทำลงไปเพียงครั้งเดียว…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.